Az EXIM KÁBEL Kft. (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Naplás út 6., adószám: 13544438-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-159550) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli a sikertelen álláspályázat során felmerülő személyes adatokat.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő az EXIM KÁBEL Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő).
Az Adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, amely miatt ez szükségessé vált volna.

2. Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Az adatkezelésünk jogalapja hozzájárulás, az adatkezelés célja, hogy az önéletrajzban szereplő adatokat egy esetlegesen megüresedő jövőbeni pozíció betöltésének elbírálása céljából fel tudjuk használni.

3. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Az önéletrajzok, egyéb kapcsolódó dokumentációk jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény.

A hozzájárulás maximum 12 hónapra szól, ez a lenti elérhetőségeinken bármikor visszavonható. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

4. A személyes adatok címzettjei

A rögzített személyes adatokat kizárólag az Adatkezelőnél a pozíció elbírálásában résztvevő személyek ismerhetik meg.

5. Az Ön jogai

1.1. Bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy adatait kik milyen célból kapják vagy kapták meg.

1.2. Bármikor jogosult kérni az Adatkezelőtől, hogy helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.

1.3. Bármikor jogosult kérni, hogy a rendelkezésünkre álló, elektronikus formában kezelt személyes adatait neki, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk.

1.4. Bármikor jogosult kérni az Adatkezelőtől, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Adatkezelő a személyes adatok tárolása kivételével csak a hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. A személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, ha
  • vitatja a személyes adatok pontosságát,
  • az adatkezelés jogellenes, a személyes adatok törlését ellenzi,
  • az Adatkezelő-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja a feloldást megelőzően.

1.5. Bármikor jogosult kérni az Adatkezelőtől, hogy töröljük személyes adatait. Az Adatkezelő törli személyes adatait, ha
  • az Adatkezelő-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
  • tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
  • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
  • az Adatkezelő jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Az Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

6. Panaszkezelés


1.6. Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezeltük, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségeink valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:
  • Székhely, levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Naplás út 6.
  • Telefon: 06 (1) 323-1097
  • E-mail: info@eximkabel.com (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)

6.1. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:
Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

6.2. Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.